Skip to content
Decolonising Peace Education in Africa

Decolonising Education for Peace in Africa

Home > Events

Events

Events

DEPA South Africa hosted an online-decolonial-conference on the topical issues of decolonizing peace education in South Africa.

WELCOME

The DEPA conference provides a platform for a discussion on peace education, the role of art, decolonization and the future of the curriculum that embraces plurivesality and peace. The discussion will be presented by artists, curators, academics, activist, community intellectuals, collaborators and all the cultural practitioners who embrace the idea of a peaceful world. The need to understand conflict and the paradigm of war, calls for a serious need for attention to be paid to the hidden continuous legacies of the dark side of modernity.

You can view the videos on the DEPA YouTube channel - or link to them from the 'Events' page on the DEPA website.

WELKOM (Afrikaans)

Die doel van die DEPA konferensie is om ‘n platform te skep vir die besprekings aangaande onderig van vrede, die rol wat kuns daarin speel, dekolonialisering, die toekoms van die kurrikulum wat pluriversiteit  en vrede omhels. Die besprekings sal aangebied  word deur kunstenaars, kurators, akedemici, aktiviste, intelligensia uit die gemeenskap, medewerkers en al die kulturele deelnamers wat die idee van ‘n vredevolle wêreld nastreef.  Dit  noodsaak  'n ernstige   behoefte om aandag te skenk aan die verskanste, aanhoudende nalatingskap van die duistere konsepte van die  modernitiet. 

WAMKELEKILE (Xhosa)

Inkomfa ye-DEPA ibonelela ngeqonga leengxoxo malunga nemfundo yoxolo, indima yobugcisa, ukutshintshwa komthetho kunye nekamva lekharityhulamu eyamkela ubuninzi noxolo. Le ngxoxo iza kuziswa ngamagcisa, abagcini bolwazi, abafundisi, itshantliziyo, iingqondi zoluntu, oogxa kunye nazo zonke iingcali ezamkela umbono wehlabathi elinoxolo. Isidingo sokuqonda ungquzulwano kunye neparadigm yemfazwe, kubiza isidingo esinzulu sokuqwalaselwa ubukoloniyali kwixesha langko.

MAUYA (Shona)

Musangano we boka reDEPA unopa mukana wokukurukura maererano nefundo yorunyararo, basa rinobatwa nenyanzvi dzevemitambo nezvokuimba, rusungunuko mubumbiro refundo kuti tichigamuchire kusanganisana kwewanhu, pfungwa nezvirongwa zvakasiyana, nekunakakwehusiyano, uye ne runyararo. Hurukuro iyi ichaitwa newanoita zvemitambo nokuimba, vatambi vemifananidzo, vadzidzisi, vamiriri vevanhu, nakuru vefundo munharaunda, wanobatana kusenveza nevamwe, newanoshanda kuchengetedza tsika nemagariro dzekare, vose vanowirirana nokugarisana kwevanhu murunyararo. Panodikwa kunzwisisa kusawirirana nemufananidzo yeHondo, zvakakosha kunan’anidza zvakavanzika munhaka yokushata kwechizvinozvino.